Edebi söhbet

Magtymguly Weliniň “Pelek” diýýäni “Böwenjik” dälmikä? /Baýramberdi Döwletgeldiýew

(Täze çaklamalar, garaýyşlar, oýlanmalar) Halkyň zehin eleginde elenip, harpygy ýele sowrulyp, çäji galan döredijiligiň ýekeje yrýa zady ýok. Halk döredijiligindäki hüwdüleriň, läleleriň, küştdepdileriň, şa dessanlaryň, ertekileriň her haýsy özboluşly, bir-birini gaýtalamaýan owaza, waka baý sungat. Halk durmuşyň özeninden susup alan […]

Edebi söhbet Proza Täze eser Ýazyjy we durmuş

«Döredijilige «düme bitip» gelendirin…» / Akmyrat Jumaýew bilen söhbet

Sizde döredijilik çarhy haçan aýlanyp başlady? ̶̶ Esasan ýigrim bäş ýaşdan soň (okuwçy döwrümdäki başlangyçlary diňe uçgunjyklar hasap edýärin). Ylhamy nämeden alýarsyňyz? ̶ Poeziýa üçin-ä tebigatdan, proza üçinem jemgyýetden. Jemgyýetden alýanym ylhamy döredýän ideýa bolmagam mümkin. Siziň döredijiligiňiziň agramly böleginiň […]

Edebi söhbet

TELPEGIŇDE DAWAM BAR /Muhammetguly Amansähedow

Hormatly alymymyz Aşyrpur Meredow we alym şahyr Allaberdi Haýydow “Türkmeniň” we beýleki goşgular hakynda” atly makalasynda edebiýatçylaryň arasynda döräp, soň okyjylaryň arasyna ýaýran hyşy-wyşyny ile ýaýyp örän jogapkärli işiň başyny tutdylar. Beýik pederimiz Magtymguly bilen gatnaşykly islendik gürrüňiň jogapkärçiliginiň ýeterlikdigi […]

Edebi söhbet Poeziýa

Ýatlamakdan ýadamamsoň… /Hydyr Amangeldiýew

Dogrymy aýdaýyn, entek ýazmankam, “Gurbannazar Ezizow hakynda ýöne ýazyp ýatyrlar, öýkünmelerinden-ä geçdik” diýiläýjek ýaly bolup dur. Özüm-ä kä wagt “Nury Halmämmediň sazlary bolmadyk bolsa, radio, telewidenie näderdikä?” diýýän. Ýok, bahylçylykdan däl, Nuryň sazlarynyň, haýsy temadan taýýarlanan gepleşik bolaýsyn, hemmesine diýen […]

Edebi söhbet

MAGTYMGULYNYŇ «TÜRKMENINIŇ» WE BEÝLEKI GOŞGULARYNA TANKYDY SYN

(Aşyrpur Meredow) 1991-nji ýyllarda Türkmenistanyň gazetlerinde, radio hem telewideniýesinde Türkmenistanyň gimniniň tekstiniň nähili bolmalydygy, haýsy goşgynyň gimn bolmalydygy barada çykyşlar peýda bolupdy. Ençeme adam Magtymgulynyňky hasap edilýän “Türkmeniň” diýen goşgyny gimn etmeli diýip teklip girizdi. Ýöne filologiýa ylymlaryň kandidaty merhum […]

Edebi söhbet

Dört setiriň degresinde / Çary Ataýew

“Dürli reňkler gamaşdyrjak gözüňi Mermerde özüni synlar agaçlar Şemalyň ugruna baglar yranyp, Ýapragyny bu zemine bagyşlar.” ​ ​ ​ ​ ​ Gülnar Geldimyradowa diýlende, ilki bilen şu dört setir ýadyma düşýär, Gülnaryň özüni welin, ony öň-ä a:şa öwenler, indem şo […]

Edebi söhbet

ÇARY​ ​ ÝEGENMYRADOW BILEN SÖHBETDEŞLIK

– Çary aga, siz häzir dünýäde ýaşlaryň tutýan orny hakynda nähili pikir edýärsiňiz? – Şu wagtky ýaşlaryň eýeleýän orny haçandyr bir wagtlardaky ýaşlaryň eýeleýän orunlaryndan tapawutlanýarmyka beri?! – Häzir “Ýaşlaryň dünýäsinde” ýaşaýarys. Her gün pylança müň çaga dünýä inýär. Şonuň […]

Edebi söhbet Terjime Ýazyjy we durmuş

KITAP GÖTERÝÄN ADAM  /Nuriddin Egamow

(Gysgaldylyp alyndy) Pikir edip görüň — öýüňizde bir kitap hem ýok! Mekdepden-de, kitaphanadan-da, edara ofislarynda-da, internet sahypalarynda-da, dükandyr bazarlardan-da näçe gözleseňiz hem tapyp bileňzok. Kitap okaýan-a beýlede dursun, saklaýan adamlary hem rehimsiz yzarlasalar… Şonda nähili bolardy?! Ýakynda “Dünýä edebiýaty ” […]

Edebi söhbet Ýazyjy we durmuş

BAŞ MUGALLYMYM — KITAPHANA

Görnükli ýazyjy Reý Bredberi bilen söhbet (Gysgaldylyp alyndy) Bredberi elliden gowrak kitap ýazýar. Olaryň esasylary «Suratly adam», «Tozgadan ýasalan çakyr», «Bärden bir bela-ha gelýär» eserleri, şeýle-de 2009-njy ýylda çap edilen «Pariž hemişe biziňki bolar» atly hekaýalar ýygyndysydyr. Ýazyjy diňe bir […]

Edebi söhbet Ýazyjy we durmuş

Kerim aganyň öz dilinden

Täze gazet. Iki goşgy. Hemme zady ýerbe-ýer ýaly. Okap çykýarsyň, özüne çekmeýär, ynandyrmaýar. Diňe ynandyrmazlygy-da däl, birhili ýakymsyz täsir döredýär. Näme üçin beýlekä? Birinjisinde ― agras äheňde aýdylmaly zat degişme äheňinde aýdylypdyr. Ikinjisinde ― degişme äheňinde aýdylmaly zat agras äheňde […]