Nukdaýnazar Ýazyjy we durmuş

ERNEST HEMINGUEÝIŇ PIKIRLERINDEN

Wagty geler, adamyň asyl ýaradylyşy ykbaly bilen ýüzbe-ýüz çaknyşar — şonda şeýle bir partlama dörär!.. Diňlemegi halaýaryn. Ynsalary ünsli diňlemek bilen köp zat öwrendim. Käbir adam söhbetdeşini asla diňlemeýär. Aşa pikirlenýän her bir adam ateistdir. Garşylyk görkezmezden öň pikirlen, sowmazdan […]

Nukdaýnazar Ýazyjy we durmuş

ÖZÜŇDEN SOŇAM ÖZÜŇI GALDYRMALY… /Akmyrat Şir

(Şahsy gündelikdäki ýazgylardan) Şu günden şeýläk: 1. Hemişe döredijilik, göçgünlilik hem-de dykgatlylyk ýagdaýy saklamaly. Hiç haçan sowuk-salalyga, biparhlylyga, dözümsizlige, samsyklyga ýüz urmaly däl. Hemişe ýürekdeşlikde, dertdeşlikde, mähribanlykda ýaşamaly. 2. Duýgularyň we pikirleriň sekuntsaýyn ewolýusiýasy bolmaly. 3. Duýgularyň we pikirleriň “sanitariýa”,”gigiena” […]

Nukdaýnazar

ÜÇ AÝ KINODAN SOŇ /Hydyr Amangeldiýew

Ýylyň başynda hem tanyş bolduk, hem Maksatdan bir giden kino göçürip aldym. Anyk sanab-a görmedim welin, 40-50 dagy barmyka diýýän. Şondan bärem, indi üç aýdyr elim sypynsa kino görýän. Kinolaň tematikasy dürli-dürli. Şonuň üçin, käbirini doly görmän indikisine geçýän. Ýöne […]

Nukdaýnazar

ARTYKMAÇ BIR GÜN /Myratgeldi Berdiýew

Mundan müň ýyldanam köpräk wagt ozal bir gün Däli Domrul gury çaýyň üstünde köpri gurup, onuň üstünden ötenden bäş tümen ötmedikden on tümen hyraç alypdyr. Mundan müň ýyl ozal bir gün Togrul beg beýik Seljuk döwletiniň düýbüni tutup, türkmen döwletiniň […]

Nukdaýnazar Proza

Näme üçin ýazasym gelýär? /Hydyr Amangeldiýew

(pikir alyşma) Bu ýazjaklarymy ýazasy gelýänleriň okanyny isleýän. Diňe şolara niýetläbem ýazýan. Ýaňja Sapargeldi Annasähet Iner oglynyň “Keltegoňur kyssasy” powestini okadym. Indem hiç etmeýän işim biriniň ýazan zady hakynda pikirimi ýazaýyn diýdim. Sapargeldi agany birnäçe gezek gördüm. Hatda bir gezek […]

Nukdaýnazar

Bir kitapmy ýa-da birnäçe kitap?

Şeýle adamlar bar. Hepdeläp, aýlap şol bir kitaba dümtünip ýörmän, birbada birnäçe kitap okaýar. Eýsem, bu dogry usulmyka? Bu ýagdaýa siz nähili garaýarsyňyz? Ýa-da siz bir kitaby gutarnykly dynmagyň tarapdarymy? Ýokardaky soragy döredijilige, ylym bilime ykbalyny baglan adamlardan soradyk. Olardan […]