Nukdaýnazar Ýazyjy we durmuş

ERNEST HEMINGUEÝIŇ PIKIRLERINDEN

Wagty geler, adamyň asyl ýaradylyşy ykbaly bilen ýüzbe-ýüz çaknyşar — şonda şeýle bir partlama dörär!.. Diňlemegi halaýaryn. Ynsalary ünsli diňlemek bilen köp zat öwrendim. Käbir adam söhbetdeşini asla diňlemeýär. Aşa pikirlenýän her bir adam ateistdir. Garşylyk görkezmezden öň pikirlen, sowmazdan […]

Nukdaýnazar Ýazyjy we durmuş

ÖZÜŇDEN SOŇAM ÖZÜŇI GALDYRMALY… /Akmyrat Şir

(Şahsy gündelikdäki ýazgylardan) Şu günden şeýläk: 1. Hemişe döredijilik, göçgünlilik hem-de dykgatlylyk ýagdaýy saklamaly. Hiç haçan sowuk-salalyga, biparhlylyga, dözümsizlige, samsyklyga ýüz urmaly däl. Hemişe ýürekdeşlikde, dertdeşlikde, mähribanlykda ýaşamaly. 2. Duýgularyň we pikirleriň sekuntsaýyn ewolýusiýasy bolmaly. 3. Duýgularyň we pikirleriň “sanitariýa”,”gigiena” […]

Ýazyjy we durmuş

Mämmet Seýidowyň depderçesinden

*** Her kim nahary öz agzynyň tagamyna laýyk bişirýär. Şahyr hem goşgyny özüne ýarar ýaly edip ýazýar. *** Öýde ot ýanýar, diýseň hezil ýöne bu howada üşeýän bardyr. *** Ýyllar uly adamlary ýene-de ulaldýar, ownuk adamlary hasam ownadýar. *** Ikimiz […]

Edebi söhbet Proza Täze eser Ýazyjy we durmuş

«Döredijilige «düme bitip» gelendirin…» / Akmyrat Jumaýew bilen söhbet

Sizde döredijilik çarhy haçan aýlanyp başlady? ̶̶ Esasan ýigrim bäş ýaşdan soň (okuwçy döwrümdäki başlangyçlary diňe uçgunjyklar hasap edýärin). Ylhamy nämeden alýarsyňyz? ̶ Poeziýa üçin-ä tebigatdan, proza üçinem jemgyýetden. Jemgyýetden alýanym ylhamy döredýän ideýa bolmagam mümkin. Siziň döredijiligiňiziň agramly böleginiň […]

Ýazyjy we durmuş

BREDBERINIŇ DILINDEN

Bir medeniýeti ýok etmek üçin kitaplary ýakmagyň geregi ýok. Adamlary olary okamakdan mahrum edäýmeli. * * * Kosmiki syýahatymy, attraksionlarymy, gorrillarymy tankyt edenleri hiç haçanam diňlemedim. Haçan-da, şeýdip ugranlarynda, dinozawrlarymy ýygnaýaryn-da, otagdan çykyp gidäýýän. * * * Meni kitaphanalar ulaltdy. […]

Edebi söhbet Terjime Ýazyjy we durmuş

KITAP GÖTERÝÄN ADAM  /Nuriddin Egamow

(Gysgaldylyp alyndy) Pikir edip görüň — öýüňizde bir kitap hem ýok! Mekdepden-de, kitaphanadan-da, edara ofislarynda-da, internet sahypalarynda-da, dükandyr bazarlardan-da näçe gözleseňiz hem tapyp bileňzok. Kitap okaýan-a beýlede dursun, saklaýan adamlary hem rehimsiz yzarlasalar… Şonda nähili bolardy?! Ýakynda “Dünýä edebiýaty ” […]

Proza Terjime Ýazyjy we durmuş

PYÝADA /Reý Bredberi

(Hyýaly-fantastik hekaýa) Ýöräp barşyna, ýol ugrundaky öýleriň her biriniň deňinde saklanyp: «Eşidýäňizmi?! Bu gün 4-nji, 7-nji, 9-njy teleýaýlymlarda näme görkezilýär? Padymanlar nirä alňasaýar? Baýyrlaryň aňyrsyndan Birleşen Ştatlaryň atly goşuny kömege gelýärmi?» diýip pyşyrdardy. Uzyn ýoluň ugrunda janly-jemende ýokdy, ümsümlikdi. Diňe […]

Edebi söhbet Ýazyjy we durmuş

BAŞ MUGALLYMYM — KITAPHANA

Görnükli ýazyjy Reý Bredberi bilen söhbet (Gysgaldylyp alyndy) Bredberi elliden gowrak kitap ýazýar. Olaryň esasylary «Suratly adam», «Tozgadan ýasalan çakyr», «Bärden bir bela-ha gelýär» eserleri, şeýle-de 2009-njy ýylda çap edilen «Pariž hemişe biziňki bolar» atly hekaýalar ýygyndysydyr. Ýazyjy diňe bir […]